معرفی کتاب پلیمرهای پرانرژی

فهرست مطالب

AWT IMAGE عنوان                                                                                                                           صفحه

 پیش­گفتار مؤلفان........................................................................................................... سیزده

پیش­گفتار مترجمان ........................................................................................................  پانزده

فصل1:  پلیمرها به­ عنوان­ بایندرها و نرم­­ کننده‌ها- بررسی ­تاریخی......................................... 1

1-1- نیترو سلولز. ..................................................................................................................2

1-2- پلی­ سولفیدها.............................................................................................................. 4

1-3- پلی­ بوتادی­ا­ن­ها (PBAN،  PBAAو CTPB) ................................................................................5

1-4-  پلی ­یورتان­ها .................................................................................................................7

1-5-  پلی­ بوتادی­ان­ خاتمه­ یافته با­ هیدروکسی............................................................................ 8

1-6- بایندر‌های­ پرانرژی.. .........................................................................................................8

1-7- الاستومرهای­ ترموپلاستیک.............................................................................................10

1-8- پلیمرهای­ پرانرژی (به­ جزNC) به­ عنوان­ بایندر.......................................................................11

1-8-1- پلی­ گلیسیدیل­ نیترات................................................................................................ 12

1-8-2-GAP..........................................................................................................................14

1-8-3- پلی­ اکستان­های پر‌انرژی............................................................................................... 14

1-8-4- پلی­­ فسفاژن­ها............................................................................................................16

1-8-5- الاستومرهای­ ترموپلاستیک­ پرانرژی............................................................................... 17

1-9-  نرم­ کننده‌های­ پلیمری­ پر‌انرژی.........................................................................................18

مراجع.. .............................................................................................................................23

فصل2: پلیمرها­ با محتوای نیتروژن بالا............................................................................... 27

2-1- مقدمه. .......................................................................................................................28

2-2- تهیه­­­ پلیمرهای­ آزیدو پرانرژی.............................................................................................28

2-2-1- پلیمرگلیسیدیل­ آزید. ..................................................................................................28

2-2-2- پلیمرهای­ آزیدو­ به دست­ آمده­ از اکستان­ها ......................................................................32

2-2-2-1- پلی(BAMO). ........................................................................................................33

2-2-2-2- پلی(AMMO)........................................................................................................ 34

2-3- خواص فیزیکی پلیمرهای آزیدو ........................................................................................35

2-4- پخت پلیمرهای آزیدو..................................................................................................... 36

2-4-1-  پخت توسط پلی ایزوسیانات­ها ......................................................................................36

2-4-1-1- تهیه..................................................................................................................... 36

2-4-1-2- ساختار الاستومر پلی یورتان پخت شده ......................................................................39

2-4-1-3- سینتیک پخت پلیمرهای آزیدو....................................................................................40

2-4-1-4- مشخصات زمان ژل ­شدن......................................................................................... 43

2-4-1-5- خواص پس-پخت..................................................................................................... 45

2-5- پخت پلیمرهای آزیدو توسط دو قطبی دوست­ ها ..................................................................51

2-6- مشخصات تجزیه حرارتی پلیمرهای آزیدو ............................................................................55

2-6-1- مکانیسم تجزیه حرارتی............................................................................................... 55

2-6-2- سینتیک تجزیه­ حرارتی پلیمر‌های آزیدو........................................................................... 58

2-7- احتراق پلیمرهای آزیدو ...................................................................................................63

2-8- تجزیه­ حرارتی و احتراق فرمولاسیون‌های پر‌انرژی با پلیمر‌های آزیدو ..........................................66

2-8-1- تجزیه حرارتی مخلوط پلیمر آزیدو/نیتروآمین.. ....................................................................66

2-8-2- احتراق مخلوط­ های پیشرانه پلیمر آزیدو/ نیترآمین............................................................ 71

2-8-3- احتراق پیشرانه‌های کامپوزیت پلیمر آزیدو/آمونیوم نیترات.................................................. 77

 

2-8-4- احتراق پیشرانه آزیدو پلیمر با HNF................................................................................ 77

2-9- عملکرد پیشرانه ­ها برپایه پلیمرهای آزیدو.......................................................................... 79

2-10- پلیمرهای آزیدو به عنوان بایندرهای منفجره......................................................................82

2-10-1- فرمولاسیون­ های  PBX   بر پایه پلیمر آزیدو برای  منفجره­های زیرآبی................................. 85

2-11- پلیمر‌های تترازول و نمک­های آنها .....................................................................................86

2-12- بایندر‌های اپوکسی با پیوند N-N... .................................................................................91

مراجع............................................................................................................................... 93

فصل 3: نیتروپلیمرها به عنوان بایندرهای پرانرژی............................................................. 109

3-1- مقدمه...................................................................................................................... 110

3-2- تهیه نیتروپلیمرها ........................................................................................................111

3-2-1- نیتروسلولز............................................................................................................. 111

3-2-2- پلی (گلیسیدیل ­نیترات) (PGN)................................................................................. 112

3-2-2-1- پخت PGN.......................................................................................................... 116

3-2-3- پلی (نیتراتو متیل- متیل ­اکستان) (پلی (NIMMO))....................................................... 119

3-2-4- HTPB  ­نیتره شده (NHTPB)...................................................................................... 121

3-2-5- پلیمرهای سیکلو دکسترین نیتره ­شده (پلی (CDN))..................................................... 122

3-3- رفتارتجزیه­ حرارتی نیترو پلیمرها................................................................................... 124

3-3-1- نیتروسلولز............................................................................................................ 124

3-3-2- پلی (نیتراتو متیل- متیل­اکستان)، پلی (NIMMO).......................................................... 128

3-3-3- پلی (گلیسیدیل نیترات) (PGN) .................................................................................133

3-4- احتراق پیشرانه­ ها و پلیمرها­ی نیترات استر. ..................................................................135

3-4-1- پیشرانه‌های دوپایه بر پایه نیتروسلولز. .......................................................................135

3-4-2- پیشرانه‌های مرکب دوپایه اصلاح شده‌ (CMDB) ............................................................137

3-4-3- پیشرانه‌های مرکب برپایه پلی­(NIMMO)..................................................................... 143

3-4-4- پیشرانه‌های مرکب برپایهPGN.................................................................................. 147

3-5- مواد منفجره مرکب برپایه نیتروپلیمر............................................................................. 150

مراجع.......................................................................................................................... 156

فصل4: الاستومرهای ترموپلاستیک پر‌انرژی.. ..............................................................167

4-1- مقدمه. .................................................................................................................168

4-2- تهیه الاستومرهای ترموپلاستیکی پرانرژی................................................................... 170

4-3- تجزیه حرارتی و احتراق  ETPEها................................................................................ 182

4-4- احتراق فرمولاسیون‌های پیشرانه برپایه ETPE.. ............................................................189

4-5- عملکرد فرمولاسیون‌های پیشرانه برپایه­  ETPE.. ..........................................................192

4-6- مواد منفجره‌ ذوب - ریخته­ گری برپایه‌ ETPEها.............................................................. 195

4-7- نانوکامپوزیت­ های پلیمری برپایه ETEP....................................................................... 197

مراجع.. ......................................................................................................................200

فصل5: فلوئورو پلیمرها به عنوان بایندر. .....................................................................205

5-1- معرفی................................................................................................................ 206

5-2- پلی(تترافلوئورواتیلن) (PTFE) ..................................................................................207

5-2-1 انتقال­ های فازی PTFE.. .......................................................................................207

5-2-2- ترکیبات پرانرژی PTFE......................................................................................... 209

5- 3- کوپلیمر‌های تترا فلوئورو اتیلن.. ...............................................................................214

5-3-1- Kel-F800. ........................................................................................................214

5-3-1-1- رفتار دینامیکی  Kel-F800 تتحت شوک............................................................. 215

5-3-1-2- تجزیه حرارتی.. ..............................................................................................219

5-3-2- Viton A.. .........................................................................................................220

5-3-2-1- تجزیه حرارتی Viton. .......................................................................................222

5-4- پلیمرهای پرانرژی حاوی فلوئور................................................................................ 223

5-5- فلوئوروپلیمرهای پرانرژی متفرقه. .............................................................................225

5-6- فرمولاسیون‌های موادمنفجره پلاستیکی با فلوئوروپلیمرها............................................ 227

مراجع....................................................................................................................... 232

فصل6: نرم­کننده ­های پرانرژی برای عملکرد بالا........................................................ 239

6-1- معرفی............................................................................................................... 240

6-2- نرم ­کننده ­های پرانرژی برپایه­ ترکیبات آزیدو................................................................ 241

6-2-1- نرم ­کننده‌های برپایه استر آزیدو استات.................................................................. 241

6-2-2- نرم­ کننده­ های الیگومری برپایه آزید. ......................................................................245

6-3- عملکرد فرمولاسیون‌های پیشرانه حاوی نرم­ کننده‌ های آزیدو ........................................250

6-4-  نرم­ کننده­ های ­نیترات استر................................................................................... 251

6-4-1- مشخصات ­عمومی............................................................................................ 251

6-4-2-  عملکرد. ..........................................................................................................255

6-5- الیگومرهای نیترات استر به ­عنوان نرم ­کننده ­های پرانرژی............................................. 258

6-6-  سایر نرم ­کننده ­ها برپایه­ گروه‌های نیترو ...................................................................259

6-6-1- نرم­ کننده ­های پلی نیترو-آلیفاتیک....................................................................... 259

6-6-2- نرم­ کننده ­های نیتراتو اتیل نیترآمین (NENA) ...........................................................262

مراجع.. .....................................................................................................................265

فصل7: کاربرد تکنیک­های محاسباتی برای فرمولاسیون­ها و پلیمرهای پرانرژی................269

7-1- مقدمه. ..............................................................................................................270

7-2- مروری بر تکنیک­های محاسباتی................................................................................ 270

7-3- کاربرد تکنیک­های محاسباتی برای فرمولاسیون­ های پلیمری.......................................... 275

7-3-1- روش­های مکانیکی کوانتوم................................................................................... 275

7-3-2- شبیه­ سازی­ های ­دینامیک مولکولی (MD)............................................................. 280

7-3-3- شبیه­ سازی­ های مقیاس مزو ..............................................................................285

 

7-3-4- شبیه­ سازی­ های مقیاس ماکرو ............................................................................287

7-4- چشم انداز آتی..................................................................................................... 288

مراجع......................................................................................................................... 290

اختصارات ................................................................................................................. 295

   
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 30583 بار   |   دفعات چاپ: 527 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Scientific Association of Energetic Materials

Designed & Developed by : Yektaweb