مواد منفجره مایع

AWT IMAGE

فهرست مطالب

پیشگفتار مولف.

پیشگفتار مترجمان.

فصل اول: مقدمه‌.

1-1-مواد منفجره مایع.

2-1-ترکیب‌های تشکیل‌دهنده و طبقه‌بندی مواد منفجره مایع.

3-1-مواد اولیه و فرمول‌بندی مواد منفجره مایع.

1-3-1- اکسیدکننده‌ها.

2-3-1- عوامل قابل‌احتراق.

3-3-1- مواد افزودنی.

4-1-کاربردهای مواد منفجره مایع.

1-4-1- کاربردها در صنایع و استخراج از معادن..

2-4-1- کاربردهای نظامی.

5-1-مراجع.

فصل دوم: ویژگی‌های انفجاری مواد منفجره مایع.

1-2-پدیده انفجار و عوامل کلیدی انفجار در مواد منفجره مایع.

1-1-2- حرارت و انرژی آزادشده از انفجار مایع منفجره.

2-1-2- واکنش‌های سریع مواد مایع منفجره.

3-1-1- محصولات گاز حاصل از انفجار مواد منفجره مایع.

2-2-فرایند انفجار در مواد منفجره مایع.

1-2-2- احتراق مواد منفجره مایع.

1-1-2-2- ویژگی‌های عمومی احتراق مواد منفجره مایع.

2-1-2-2- احتراق مواد منفجره مایع فرّار.

3-1-2-2- احتراق مواد منفجره مایع غیر فرّار.

4-1-2-2- احتراق به شیوه سریع سوختن در مواد منفجره مایع.

5-1-2-2- احتراق پایدار در مواد منفجره مایع.

6-1-2-2- سوختن / احتراق منجر به انفجار در مواد منفجره مایع.

2-2-2- انفجار مواد منفجره مایع.

1-2-2-2- سازوکار انفجار مواد منفجره مایع.

2-2-2-2- مقادیر ویژه در انفجار مواد منفجره مایع.

3-2-2-2- موج انفجار تحت‌فشار برای مواد منفجره مایع در پیستون‌ها.

3-2-توانایی انجام کار توسط انفجار در مواد منفجره مایع.

1-3-2- ظرفیت (توان) انجام کار مواد منفجره مایع.

1-1-3-2- روش‌هایی برای بیان ظرفیت کار در مواد منفجره مایع.

2-1-3-2- ارزیابی توان کار.

3-1-3-2- اندازه‌گیری توانایی انجام کار با سایر روش‌ها.

2-3-2- بهبود توانایی کار مواد منفجره.

3-3-2- قدرت خردکنندگی مواد منفجره مایع .

4-2-ضربه انفجار مواد منفجره مایع.

1-4-2- ضربه انفجار مواد منفجره مایع در فضای آزاد.

1-1-4-2- انفجار مواد منفجره مایع در فضای آزاد.

2-1-4-2- متغیرهای محاسبه امواج شوک تولیدشده با انفجار .

3-1-4-2- آسیب‌رسانی موج شوک هوا برای هدف در انفجار مواد  .

2-4-2- انفجار مواد منفجره مایع روی زمین.

1-2-4-2- ویژگی‌های انفجار در داخل سنگ‌ها و خاک.

2-2-4-2- انفجار مواد منفجره مایع در سنگ نیمه نامتناهی و خاک.

3-4-2- انفجار مواد منفجره مایع در فضای نیمه محصور.

1-3-4-2- انعکاس امواج شوک از موانع سخت.

2-3-4-2- خسارت اهداف نیمه بسته از امواج شوک هوا.

4-4-2- اثر انفجار مواد منفجره مایع در زیر آب.

1-4-4-2- پدیده‌های فیزیکی انفجار زیر آب.

2-4-4-2- امواج شوک انفجار مواد منفجره مایع در زیر آب.

5-2-تولید گازهای سمّی تولید شده از انفجار مواد منفجره مایع.

1-5-2- سمّیت مواد منفجره مایع.

2-5-2- سمّیت انفجار مواد منفجره مایع.

3-5-2- اقدامات متقابل برای کاهش سمّیت مواد منفجره مایع.

2-2-مراجع.

فصل سوم: طراحی فرمول‌بندی مواد منفجره مایع.

1-3- بررسی اثر توازن اکسیژن در خواص مواد منفجره و محاسبات طراحی فرمول.

1-1-3- طراحی توازن اکسیژن.

1-1-1-3- محاسبات مربوط به توازن اکسیژن.

2-1-1-1- ضریب اکسیژن مواد منفجره.

2-1-3- تأثیر توازن اکسیژن بر خواص مواد منفجره.

3-1-3- محاسبه و طراحی دستورالعمل ساخت مایع منفجره.

2-3- طراحی خاصیت انفجار.

1-2-3- طراحی محاسبه خواص و رابطه عوامل آنها از منفجره مایع.

1-1-2-3- محاسبه حرارت انفجار.

2-1-2-3- عوامل مؤثر بر حرارت انفجار.

3-1-2-3- روش‌هایی برای بهبود گرمای انفجار.

2-2-3- گرمای تشکیل انفجار مواد منفجره.

3-2-3- طراحی دمای انفجار مواد منفجره.

1-3-2-3- دمای انفجار مواد منفجره.

2-3-2-3- عوامل و روش‌های مؤثر بر دمای انفجار مواد منفجره.

4-2-3- متغیرهای جامع طراحی مواد منفجره مایع.

3-3- طراحی یکنواختی و پایداری برای مواد منفجره مایع.

1-3-3- مواد منفجره مایع از نوع محلول.

2-3-3- مواد منفجره مایع دارای ذرات جامد کوچک.

4-3- مراجع.

فصل چهارم: مواد منفجره نیترو مایع.

1-4- مقدمه.

2-4- خواص مواد منفجره نیترو مایع.

1-2-4- خواص فیزیکی ترکیب‌های نیترو مایع.

2-2-4- خواص شیمیایی ترکیب‌های نیترو مایع.

3-2-4- خواص انفجاری ترکیب‌های نیترو مایع.

3-4- ترکیب‌های نیتروآلیفاتیک مایع.

1-3-4- خواص و روش تهیه نیترومتان.

1-1-3-4- خصوصیات نیترومتان.

2-1-3-4- خواص حرارتی و انفجاری نیترومتان.

3-1-3-3- کاربردهای نیترومتان.

4-1-3-4- فرایند تولید نیترومتان.

5-1-3-4- سمّیت نیترومتان.

6-1-3-4- ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل نیترومتان.

2-3-4- مشخصات و روش تولید دی‌نیترومتان.

1-2-3-4- مشخصات دی نیترومتان.

2-2-3-4- خواص حرارتی و انفجاری دی نیترومتان.

3-3-4- مشخصات و روش تولید تری نیترومتان.

1-3-3-4- مشخصات تری نیترومتان.

2-3-3-4- خواص حرارتی و انفجاری ترینیترومتان.

3-3-3-4- تهیه ترینیترومتان.

4-3-4- خواص و تهیه تترانیترومتان.

1-4-3-4- خواص تترانیترومتان .

2-4-3-4- خواص حرارتی و انفجاری تترانیترومتان.

3-4-3-4- کاربردهای تترانیترومتان.

4-4-3-4- روش تهیه تترانیترومتان.

5-4-3-4- سمّیت تترانیترومتان.

6-4-3-4- ضوابط حمل‌ونقل و ذخیره سازی تترانیترومتان.

5-3-4- مشخصات نیترواتان

1-5-3-4- مشخصات نیترواتان.

2-5-3-4- خواص حرارتی و انفجاری نیترواتان.

3-5-3-4- کاربردهای نیترواتان.

4-5-3-4- سمّیت نیترواتان.

5-5-3-4- ضوابط حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی نیترواتان.

6-3-4- خواص 1،1- دی نیتروپروپان.

1-6-3-4- خواص 1،1- دی نیتروپروپان (DNP).

2-6-3-4- خواص حرارتی و انفجاری 1،1-دی نیترو پروپان.

7-3-4- خواص 1،3- دی نیترو پروپان [23].

1-7-3-4- خواص 1 ،3- دی نیترو پروپان.

2-7-3-4- خواص حرارتی و انفجاری 1 ،3- دی نیتروپروپان.

3-7-3-4- سمّیت به 1 ،3- دی نیتروپروپان.

4-7-3-4- ضوابط حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی 1 ،3-دی نیتروپروپان.

8-3-4- خواص 2-متیل-2- نیتروپروپان.

1-8-3-4- خواص 2-متیل-2- نیتروپروپان.

2-8-3-4- خواص حرارتی و انفجاری 2- متیل-2- نیتروپروپان.

9-3-4- خواص 1- نیتروبوتان.

1-9-3-4- خواص 1- نیتروبوتان.

2-9-3-4- خواص حرارتی و انفجاری 1- نیتروبوتان.

3-9-3-4- کاربرد‌های 1- نیتروبوتان.

4-9-3-4- سمّیت 1- نیتروبوتان.

5-9-3-4- ضوابط حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی 1- نیتروبوتان.

4-4- ترکیب‌های نیترو منفجره مایع که دارای اتم‌های به‌غیراز هیدروژن.

1-4-4- خواص فلوئورو دی نیترومتان.

1-1-4-4- خواص فلوئورو دی نیترومتان.

2-1-4-4- خواص حرارتی و انفجاری فلوئورو دی نیترومتان.

2-4-4- خواص فلوئورو تری نیترومتان.

1-2-4-4- خواص فلوئورو تری نیترومتان.

1-2-4-4- خواص حرارتی و انفجاری فلوئورو تری نیترومتان.

5-4- نیتروالکل.

1-5-4- خواص و روش ساخت 2،2- دی نیتروپروپانول.

1-1-5-4- خواص DNPOH.

2-1-5-4- موارد کاربرد DNPOH.

3-1-5-4- تولید DNPOH.

4-1-5-4- سمّیت.

2-5-4- خواص 2- نیترواتانول.

1-2-5-4- خواص 2-نیترواتانول.

2-2-5-4- سمّیت.

3-2-5-4- روش ذخیره‌سازی.

3-5-4- خواص 2-نیترو-1- پروپانول.

1-3-5-4- خواص 2-نیترو-1- پروپانول.

2-3-5-4- روش ذخیره‌سازی.

4-5-4- خواص 2-متیل-2-نیترو-1-پروپانول.

6-4- ترکیب‌های نیترو آروماتیک مایع.

1-6-4- خواص و روش تولید نیتروبنزن.

1-1-6-4- خواص نیتروبنزن.

2-1-6-4- موارد کاربرد نیتروبنزن.

3-1-6-4- سمیت.

4-1-6-4- سمّیت.

5-1-6-4- روش ذخیره‌سازی.

2-6-4- خواص اورتو- نیتروتولوئن.

1-2-6-4- خواص اورتو-نیترو تولوئن.

2-2-6-4- روش ساخت اورتو- نیتروتولوئن.

3-6-4- خواص و روش ساخت 3- نیتروتولوئن.

1-3-6-4- خواص 3-نیترو تولوئن.

7-4- مراجع.

فصل پنجم: خواص و روش تولید نیترات استر مایع.

1-5- ویژگی‌های نیترات استرها.

1-1-5- ساختار نیترات استرها.

2-1-5- خواص فیزیکی نیترات استرها.

1-2-1-5- دوقطبی لحظه‌ای.

2-2-1-5- ویژگی‌های اسپکتروسکوپی نیترات استرها.

3-1-5- هیدرولیز نیترات استرها.

4-1-5- واکنش کاهش نیترات استرها.

5-1-5- سایر واکنش‌های نیترات استرها.

6-1-5- پایداری شیمیایی نیترات استرها.

2-5- خواص و روش تولید الکل نیترات یک عاملی.

1-2-5- خواص و روش تولید متیل نیترات.

1-1-2-5- خواص شیمیایی- فیزیکی متیل نیترات.

2-1-2-5- خواص انفجاری و تجزیه حرارتی متیل نیترات.

3-1-2-5- تهیه متیل نیترات.

4-1-2-5- سمّیت متیل نیترات.

2-2-5- خواص و آماده‌سازی اتیل نیترات.

1-2-2-5- خواص شیمیایی-فیزیکی اتیل نیترات.

2-2-2-5- خواص انفجاری.

3-2-2-5- تهیه اتیل نیترات.

3-2-5- خواص و روش تهیه نرمال- پروپیل نیترات.

1-3-2-5- خواص شیمیایی-فیزیکی نرمال- پروپیل نیترات.

2-3-2-5- روش تهیه نرمال- پروپیل نیترات.

4-2-5- خواص و روش تولید ایزوپروپیل نیترات.

1-4-2-5- خواص شیمیایی- فیزیکی ایزوپروپیل نیترات.

2-4-2-5- تهیه ایزوپروپیل نیترات.

5-2-5- خواص و روش تهیه نرمال- بوتیل نیترات.

1-5-2-5- خواص شیمیایی- فیزیکی نرمال-بوتیل نیترات.

2-5-2-2- روش تهیه نرمال- بوتیل نیترات .

6-2-5- خواص و روش تهیه نرمال-آمیل نیترات.

1-6-2-5- خواص فیزیکی و شیمیایی نرمال- آمیل نیترات.

2-6-2-5- روش تهیه نرمال- آمیل نیترات .

7-2-5- خواص و روش تهیه گلیسرول نیترات کلردار.

8-2-5- خواص و روش تهیه گلیسرول نیترات .

9-2-5- خواص و روش تهیه گلیسیدیل نیترات.

10-2-5- خواص و روش تهیه دی کلروگلیسرول نیترات.

3-5- خواص و روش تهیه الکل نیترات‌های دوعاملی.

1-3-5- خواص و روش تهیه گلیکول دی نیترات.

1-1-3-5- خواص شیمیایی و فیزیکی گلیکول دی نیترات.

2-1-3-5- پایداری شیمیایی.

3-1-3-5- خواص انفجاری.

4-1-3-5- روش تهیه گلیکول دینیترات.

2-3-5- خواص و روش تهیه دی اتیلن گلیکول دی نیترات.

1-2-3-5- پایداری و خاصیت تجزیه حرارتی.

2-2-3-5- خاصیت انفجاری.

3-2-3-5- روش تهیه دی اتیلن گلیکول دی نیترات.

3-3-5- خواص و روش تهیه تری اتیلن گلیکول دی نیترات.

1-3-3-5- خواص فیزیکی و شیمیایی.

2-3-3-5- خاصیت انفجاری.

4-3-3-5- روش تهیه تری اتیلن گلیکول دی نیترات.

4-3-5- خواص و روش تهیه گلیسرین دی نیترات.

1-4-3-5- خواص فیزیکی و شیمیایی.

2-4-3-5- خاصیت انفجاری گلیسرین دی نیترات.

3-4-3-5- روش تهیه گلیسرین دی نیترات.

5-3-5- سایر الکل نیترات‌های دوعاملی.

1-5-3-5- خواص و روش تهیه متیلن گلیکول دی نیترات..

2-5-3-5- خواص و روش تهیه 1 ،3- پروپان دی‌ال دی نیترات..

3-5-3-5- خواص و روش تهیه 1 ،2- پروپاندیال دی نیترات..

4-5-3-5- خواص و روش تهیه 1 ،3- بوتان دیال دی نیترات..

5-5-3-5- خواص و روش تهیه دی متیلول نیترواتان دی نیترات..

6-5-3-5- خواص و روش تهیه دی متیلول نیتروپروپان دی نیترات.

7-5-3-5- خواص و روش تهیه نیترو متوکسی متانول نیترات.

8-5-3-5- خواص و روش تهیه کلروگلیسرین دی نیترات.

9-5-3-5- خواص و روش تهیه فرموکسیل گلیسرین دی نیترات.

10-5-3-5- خواص و روش تهیه استیل گلیسرین دی‌نیترات.

4-5- خواص و روش تهیه تری نیترات استرها.

1-4-5- خواص و روش تهیه نیتروگلیسرین.

1-1-4-5- خواص نیتروگلیسرین.

2-1-4-5- خواص انفجاری.

3-1-4-5- روش تهیه نیتروگلیسرین.

4-1-4-5- کاربردهای نیتروگلیسرین.

5-1-4-5- سمّیت نیتروگلیسرین.

2-4-5- خواص و روش تهیه نیتروایزوبوتیل گلیسرین تری نیترات.

1-2-4-5- خواص نیتروایزوبوتیل گلیسرین تری نیترات.

2-2-4-5- خواص انفجاری.

3-2-4-5- روش تهیه نیتروایزوبوتیل گلیسرین تری نیترات.

4-2-4-5- کاربردهای نیتروایزوبوتیل گلیسرین تری نیترات.

5-2-4-5- سمّیت.

3-4-5- خواص و روش تهیه پنتااریتریتول تری نیترات.

1-3-4-5- خواص فیزیکی، شیمیایی پنتااریتریتول تری نیترات.

2-3-4-5- خاصیت انفجاری.

2-3-4-5- روش تهیه پنتااریتریتول تری نیترات.

3-3-4-5- کاربردهای پنتااریتریتول تری نیترات.

4-3-4-5- سمّیت.

4-4-5- خواص و روش تهیه 1،2،4- بوتان تریال تری‌نیترات.

1-4-4-5- خواص فیزیکی، شیمیایی 1،2،4- بوتان تری‌ال تری نیترات.

2-4-4-5- روش تهیه 1،2،4-بوتان تریال تری نیترات.

3-4-4-5- سمّیت.

4-4-4-5- کاربردهای 1،2،4- بوتان تریال تری نیترات.

5-5- خواص و روش تهیه سایر نیترات استرها.

1-5-5- خواص و روش تهیه -Dسوربیتول هگزانیترات.

2-5-5- خواص و روش تهیه پلی اتنول نیترات.

3-5-5 خواص و روش تهیه دی گلیسرین تترانیترات.

1-3-5-5- خواص دی گلیسرین تترانیترات.

2-3-5-5- روش تهیه دی گلیسرین تترانیترات.

6-5- مراجع.

فصل ششم: مواد منفجره مایع آزیدو.

1-6- خواص و کاربردهای ترکیب‌های آزیدو مایع.

1-1-6- خواص ترکیب‌های آزیدو.

2-1-6- کاربردهای مایعات ترکیب‌های آزیدو..

     1-2-1-6 کاربرد ترکیب‌های آزیدو در واکنش حلقه‌زایی.

2-2-1-6- استفاده از ترکیب‌های آزیدی در سنتز تری‌آزول‌ها و ...  .

3-2-1-6- استفاده از ترکیب‌های آزیدی در شیمی آزن.

4-2-1-6- استفاده از ترکیب‌های آزیدی در دیگر واکنش‌های حلقه‌زایی.

5-2-1-6- استفاده از ترکیب‌های آزیدی مایع در مواد پرانرژی و مولد گاز.

2-6- خواص و روش تهیه آزیدوآلکان..

1-2-6- خواص و روش تهیه آزیدومتان.

1-1-2-6- خواص آزیدومتان.

2-1-2-6- روش تهیه آزیدومتان.

2-2-6- آزیدواتان.

3-2-6- دی‌آزیدواتان.

4-2-6- آزیدوپروپان.

5-2-6- خواص و روش تهیه 1 ،3-دی‌آزیدوپروپان (DANG).

1-5-2-6- خواص 1 ،3-دی‌آزیدوپروپان.

2-5-2-6- خواص انفجاری 1 ،3- دی‌آزیدوپروپان.

3-5-2-6- تهیه 1، 3- دی‌آزیدوپروپان.

5-2-6- 1،3 – دی‌آزیدو-3-نیترآزاپنتان.

7-2-6- تری‌آزیدومتان.

8-2-6- 3،3- بیس(آزیدومتیل) اکتان.

9-2-6- 3-آزیدومتیل-3-متیل اکستان.

3-6- آزیدوالکل و آزیدواستر.

1-3-6- 2-آزیدواتانول.

2-3-6- گلیسرول تری‌آزیدواستات.

3-3-6- پنتااریتریتول تتراکیس.

4-6- آزیدونیترات استر.

1-4-6- خواص و روش تهیه پنتااریتریتول دی‌آزیدو دی‌نیترات.

1-1-4-6- خواص پنتااریتریتول دی‌آزیدو دی‌نیترات.

2-1-4-6- روش تهیه پنتااریتریتول دی‌آزیدو دی‌نیترات .

2-4-6- خواص و آماده‌سازی 1 ،3- دی‌آزیدو-2-نیتروکسی پروپان.

1-2-4-6- خواص 1 ،3-دی‌آزیدو-2-نیتریل‌اکسی پروپان.

2-2-4-6- روش تهیه 1 ،3- دی‌آزیدو-2- نیتریل‌اکسی پروپان.

5-6- مراجع.

فصل هفتم: مخلوط انفجاری مایع.

1-7- مخلوط انفجاری مایع نیترو.

1-1-7- مایعات انفجاری بر پایه نیترومتان.

1-1-1-7- ویژگی‌های انفجاری مخلوط نیترومتان و آروماتیک‌ها.

2-1-1-7- خواص انفجاری نیترومتان دارای مواد افزودنی بازی.

3-1-1-7- خواص انفجاری مخلوط نیترومتان و دی‌کلرومتان.

4-1-1-7- ویژگی‌های انفجاری نیترومتان حساس شده به‌وسیله آمین‌ها.

5-1-1-7- مشخصات انفجار مخلوط نیترومتان و سایر مواد منفجره.

6-1-1-7- ویژگی‌های انفجاری مواد منفجره مایع متشکل از .

2-1-7- مواد منفجره مایع بر پایه تترانیترومتان.

2-7- مواد منفجره مایع بر پایه نیترات.

1-2-7- ویژگی‌های مواد منفجره مایع بر پایه نیترات.

2-2-7- سرعت انفجار مواد منفجره مایع بر پایه نیترات.

3-7- مواد منفجره مایع بر پایه نیترات نیتروژن اکسید.

1-3-7- مواد منفجره مایع نیتریک اسید.

1-1-3-7- مواد منفجره مایع نیترات اورتو- اتیل بنزن.

2-1-3-7- مواد منفجره مایع XJ-I تهیه‌شده از نیتریک اسید و تولوئن.

2-3-7- مواد منفجره مایع بر پایه نیتروژن دی‌اکسید.

4-7- مایع انفجاری هیدازین.

1-4-7- مایع انفجاری هیدازین حاوی نیتریک اسید.

1-1-4-7- مواد منفجره آسترولیت.

2-1-4-7- مواد منفجره مایع هیدرازین نیترات و هیدرازین هیدرات.

2-4-7- مواد منفجره مایع هیدرازین نیترات حاوی هیدرازین هیدرات و .

5-7- مایع منفجره پرکلریک اسید اوره.

6-7- مواد منفجره مایع با هیدروژن پراکسید.

1-6-7- خواص مواد منفجره مایع حاوی هیدروژن پراکسید.

2-6-7- خواص انفجاری H2O2 و مخلوط آن.

3-6-7- سمّیت و اندازه‌گیری کنترل برای مواد منفجره مایع  H2O2.

7-7- مراجع.

واژه‌نامه.  543
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 14243 بار   |   دفعات چاپ: 639 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   1 نظر

نظرات کاربران

نظر ارسال شده توسط کاربر ناشناس در تاریخ 1398/8/13
سلام این کتابو از کجا میشه تهیه کرد


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Scientific Association of Energetic Materials

Designed & Developed by : Yektaweb