معرفی کتاب مواد پرانرژی سبز

AWT IMAGE

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه‌ای بر مواد پرانرژی

1-1- مقدمه. 

2-1 -شیمی و مواد پرانرژی سبز.

3-1- پیشرانههای سبز در سفرهای فضایی غیرنظامی. 

1-3-1- اکسیدکنندههای سبز برای جایگزینی با آمونیوم پرکلرات. 

2-3-1- پیشرانه‌های مایع سبز جایگزین هیدرازین. 

3-3-1- پیشرانش الکتریکی. 

4-1- نتایج. 

5-1- مراجع. 

فصل دوم: طراحی نظری مواد پرانرژی سبز: ‌پیشبینی پایداری، شناسایی، سنتز و عملکرد

1-2- مقدمه. 

2-2- روش‌های محاسباتی.

3-2- اجزای سازندهی پیشرانه‌های سبز. 

1-3-2- ترینیترامیدها 

1-1-3-2- سنتز و شناسایی. 

2-1-3-2- خواص و عملکرد. 

2-3-2- آنیونهای پرانرژی غنی از اکسیژن و نیتروژن. 

1-2-3-2- آنیون ترینیتروژن دیاکسید. 

2-2-3-2- آنیون 1-نیترو-2- اکسو-3- آمینو تریآزن.

3-3-2- آنیون پنتازولات و مشتقهای اکسی آن. 

1-3-3-2- پایداری سینتیکی.

2-3-3-2- تشخیص طیفسنجی.

3-3-3-2- سنتز. 

4-3-3-2- عملکرد. 

4-3-2- N4چهار وجهی.

1-4-3-2- سطح انرژی پتانسیل.

2-4-3-2- شناسایی طیف‌سنجی.

3-4-3-2- سنتز. 

4-4-3-2- پایداری سینتیکی و عملکرد. 

4-2- نتیجهگیری.

5-2- مراجع. 

فصل سوم: برخی دیدگاهها در حساسیت به آغازش انفجار

1-3- مواد پرانرژی و شیمی سبز. 

2-3- مقدمهای بر حساسیت.

3-3- روابط حساسیت.

4-3- حساسیت:‌برخی عوامل مرتبط با آن.

1-4-3- استخلافهای آمینو. 

2-4-3- شبکه‌ی بلور لایهای (گرافیت مانند) 

3-4-3- فضای آزاد در شبکه بلوری.

4-4-3- پیوندهای ضعیف آغازکننده 

5-4-3- پتانسیلهای الکترواستاتیک مولکولی.

5-3- خلاصه.

6-3- مراجع. 

فصل چهارم: پیشرفت‌هایی در جهت توسعه پیروتکنیک‌های سبز

1-4- مقدمه. 

2-4- پایه و اساس پیشرانههای «سبز». 

3-4- توسعه‌ی پیروتکنیک‌های فاقدپرکلرات.

1-3-4- پیروتکنیک‌های منور فاقد پرکلرات.

2-3-4- شبیهسازی‌های فاقد پرکلرات.

4-4- حذف فلزات سنگین از فرمولاسیون‌های پیشرانه. 

1-4-4- منورهای نشر نور سبز فاقد باریم. 

 2-4-4-ترکیب‌های آتشزای فاقد باریم. 

3-4-4- ترکیب درصدهای پیروتکنیک‌های فاقد سرب.

4-4-4- مخلوطهای پیروتکنیک فاقد کروم. 

5-4- حذف ترکیب‌های آلی کلردار از فرمولاسیون‌های پیروتکنیکی.

1-5-4- ترکیب‌های منور فاقد کلر. 

6-4- ترکیب دود دوستدار محیط زیست.

1-6-4- ترکیب‌های دود رنگی دوستدار محیط زیست.

2-6-4- ترکیب‌های دود سفید دوستدار محیط زیست.

7-4- نتیجهگیری.

8-4- مراجع. 

فصل پنجم: مواد منفجره‌ی نوع اول.

1-5- مقدمه. 

1-1-5- مواد منفجره‌ی اولیه چیست؟ 

1-1-1-5- دستگاه‌های آغازش متداول: دتوناتورها/چاشنی‌ها/کپسول‌های انفجاری.

2-1-5- پوشش برای مواد منفجره‌ی اولیه‌ی سبز. 

3-1-5- مواد منفجره‌ی اولیه‌ی میراثی.

1-3-1-5- سرب آزید. 

2-3-1-5- سرب استیفنات (LS) 

2-5- کاندیدهای مواد منفجره‌ی اولیه‌ی سبز. 

1-2-5- ترکیب‌های معدنی.

1-1-2-5- نقره آزید (SA) 

2-1-2-5- آزیدهای معدنی دیگر. 

3-1-2-5- نیکل هیدرازین نیترات (NHN) 

4-1-2-5- کامپوزیت‌های بین مولکولی نیمه پایدار (MIC) 

5-1-2-5- فسفر قرمز. 

2-2-5- ترکیب‌هایی بر پایه‌ی آلی.

1-2-2-5- تترازول‌ها 

2-2-2-5- سدیم 5- نیتروتترازولات (NaNT) 

3-2-2-5- ترکیب‌های کوئوردینه شده‌ی مس (II) 5-نیتروتترازولات.

4-2-2-5-مس (I) 5-نیتروتترازولات (DBX-1) 

5-2-2-5- بیس(5-نیتروتترازولات)تترامین کبالت (III)پرکلرات (BNCP) 

6-2-2-5- سایر تترازول‌ها 

7-2-2-5- 2-دی‌آزو-4، 6- دی‌نیتروفنل (DDNP) 

8-2-2-5- پتاسیم 4، 6- دی‌نیتروبنزوفوراکسان (KDNBF) 

9-2-2-5- پتاسیم 4، 6- دی‌نیترو-7-هیدروکسی-بنزوفوراکسان (KDNP) 

10-2-2-5- سیانوریک اسید تری‌آزید (CTA)، آکاتری‌آزین تری‌آزید (TTA) 

11-2-2-5- پراکسیدهای انفجاری: تری‌استون تری‌پراکسید (TATP) و هگزامتیلن تری‌پراکسید دی‌آمین (HMTD) 

3-5- نتایج.

4-5- مراجع.

 فصل ششم: تترازول N- اکسیدهای پرانرژی.

1-6- مقدمه. 

2-6- توضیحی برای بررسی تترازول N-اکسید‌ها .

3-6- راه کار‌های سنتزی برای تشکیل تترازول N اکسید‌ها. 

1-3-6-    HOF.CH3CN.

2-3-6- اکسون ®

3-3-6- CF3COOH/H2O2 .

4-3-6- حلقوی شدن آزیدو –اکسیم‌ها .

4-6- مثال‌های جدید از تترازول N اکسید‌های پرانرژی.

1-4-6- تترازول N اکسید‌ها .

2-4-6- بیس (تترازول N- اکسید‌ها) .

3-4-6-    5 ، '5- آزوکسی تترازول.

4-4-6- بیس (تترازول) دیهیدروتترازین و بیس (تترازول) –N اکسید‌ها .

5-6- نتیجه‌گیری.

6-6- مراجع. 

فصل هفتم: پیشرانه‌های سبز بر پایه نمک‌های دی‌نیترامید.

1-7- نویدها و مشکلات نمک‌های دی‌نیترامید. 

2-7- توضیح تجزیه‌ی نیترامیدهای.

1-2-7- آنیون دی‌نیترامید. 

2-2-7- دی نیترامیک اسید. 

3-2-7- نمک‌های دی‌نیترامید. 

1-3-2-7- پتاسیم دی‌نیترامید (KDN

2-3-2-7- آمونیوم دی نیترامید (ADN

3-7- طیف‌سنجی ارتعاشی مجموع فرکانس ADNو KDN.

4-7- تجزیه‌ی غیرعادی حالت- جامد. 

5-7- شیمی دی‌نیترامید. 

1-5-7- سازگاری و واکنش‌پذیری ADN.

2-5-7- دی‌نیترامیدها در سنتز. 

6-7- پایدارکنندگی دی‌نیترامید.

7-7- نتایج.

8-7- مراجع. 

 فصل هشتم: مواد نگهدارنده برای پیشرانه‌های سبز

1-8- خواص نگهدارنده .

2-8- پلیمرهای بی‌اثر (خنثی) برای نگهدارنده‌ها .

1-2-8- پلی بوتادی‌ان.

2-2-8- پلی‌اترها .

3-2-8- پلی‌استرها و پلی‌کربنات‌ها .

3-8- پلیمرهای پرانرژی.

1-3-8- نیتروسلولز. 

2-3-8- پلی(گلیسیدیل آزید) .

3-3-8- پلی(3- نیترااتومتیل- 3- متیل اکستان) .

4-3-8- پلی(گلیسیدیل نیترات) .

5-3-8- پلی[3، 3- بیس (آزیدومتیل)اکستان]. 

4-8- نرمکننده‌های پرانرژی.

6-8- چشماندازی به طراحی سیستم‌های نگهدارنده‌ی سبز جدید. 

1-6-8- معماری پلیمر نگهدارنده. 

2-6-8- ترکیب شیمیایی و شیمی اتصال عرضی.

7-8- مراجع. 

فصل نهم: توسعه فناوری‌های تولید پایدار زیست محیطی برای مواد پرانرژی.

1-9- مقدمه. 

2-9- مواد منفجره 

1-2-9- تولید مواد منفجره‌ی سازگار 

2-2-9- مواد دوستدار محیط زیست برای آغازش.

3-2-9- سنتز پیش ماده‌‌های انفجاری.

1-3-2-9- استفاده از اکسون.

3-9- پیروتکنیک‌ها. 

1-3-9- ساخت پیروتکنیک‌های تجاری.

2-3-9- پیروتکنیک‌های نظامی.

4-9- پیشرانه. 

1-4-9- برنامه «موشک سبز». 

2-4-9- سایر تلاش‌های پیشرانه‌های راکت.

3-4-9- پیشرانه‌های تفنگی.

5-9- فرمولاسیون.

6-9- نتایج.

7-9- مراجع. 

فصل دهم: روش‌های الکتروشیمیایی برای سنتز مواد پرانرژی و تصفیه پساب.

1-10- مقدمه. 

2-10- جنبه‌های عملی. 

3-10- الکتروسنتز. 

1-3-10- الکتروسنتز مواد پرانرژی (EM) و پیش ماده‌های مواد پرانرژی. 

4-10- تصفیه‌ی الکتروشیمیایی.

1-4-10- الکترولیز مستقیم. 

1-1-4-10- کاهش کاتدی. 

2-1-4-10- کاهش و اکسایش ترکیبی.

3-1-4-10- اکسایش آندی.

2-4-10- روش‌های الکترولیتی غیرمستقیم. 

3-4-10- تصفیه‌ی الکتروسینتیک خاک‌ها. 

4-4-10 الکترودیالیز. 

5-10- پیشرفت‌های جاری و جهت‌گیری آینده. 

6-10- مراجع.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 449309 بار   |   دفعات چاپ: 748 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Scientific Association of Energetic Materials

Designed & Developed by : Yektaweb