معرفی کتاب آشکار سازی مواد منفجره و وسایل انفجاری

فهرست

                      عنوان                                                                                                          صفحه

پیشگفتار مولفین............................................................................................................. 12

تعاریف و اصطلاحات......................................................................................................... 13

مقدمه................................................................................................................................. 15

فصل اول: آشنایی با مواد منفجره، تهدیدات و روش­های آشکارسازی.................... 17

1-1- استفاده از مواد منفجره برای اهداف تروریستی................................................... 17

1-1-1- مواد منفجره مایع و پلاستیکی با کاربرد تروریستی.................................... 18

1-1-2- مواد منفجره دست‌ساز................................................................................. 20

1-1-3- سایر مواد منفجره........................................................................................ 22

1-2- روش­های آشکارسازی مواد منفجره.................................................................... 24

1-2-1- آشکارسازی مقادیر کم................................................................................. 26

1-2-2- آشکارسازی مقادیر حجمی.......................................................................... 27

فصل دوم: روش­های آشکارسازی مقادیر جزئی مواد منفجره................................... 31

مقدمه............................................................................................................................ 31

2-1- روش­های آشکارسازی مقادیر جزئی مواد منفجره............................................... 37

2-1-1- طیف سنجی تحرک یونی (IMS) ............................................................... 38

2-1-2- نورتابی شیمیایی (CL) ............................................................................... 42

2-1-3- آشکارسازهای ربایش الکترون (ECD) ......................................................... 43

2-1-4- حسگرهای موج صوتی سطحی (SAW) ....................................................... 45

2-1-5- استفاده از پلیمر فلورسانس‌کننده قوی........................................................ 47

2-1-6- نانو خوشه‌های طلا....................................................................................... 50

2-1-7- سیستم میکرو الکترومکانیکی...................................................................... 52

2-1-8- آشکارسازهای ترمو- رودکس....................................................................... 54

2-1-9- طیف سنجی میدان یونی (FIS) .................................................................. 55

2-1-10- طیف سنجی جرمی (MS) ....................................................................... 56

2-1-11- روش­های آشکارسازی مقادیر جزئی مواد منفجره بر پایه لیزر ................ 57

2-1-11-1- آشکارسازی و شناسایی مواد منفجره با استفاده از طیف­سنجی

ارتعاشی بر پایه لیزر.......................................................................... 58

2-1-11-2- طیف‌بینی جذبی مادون قرمز لیزری................................................ 60

2-1-11-2-1- طیف­بینی لیزر دیودی قابل تنظیم........................................ 62

2-1-11-2-2- نوسان‌کننده پارامتریک نوری................................................. 62

2-1-11-2-3- لیزر دی اکسیدکربن (CO2) ................................................... 64

2-1-11-2-4- طیف­بینی کاهش شدت نور در فضای محصور (CRDS) ....... 65

2-1-11-3- طیف­سنجی رامان لیزری ................................................................ 66

2-1-11-4- روش‌های آشکارسازی با استفاده از مسافت­یاب و آشکارساز

نوری LIDAR) (................................................................................. 69

2-1-11-5- طیف­سنجی شکست القایی لیزر...................................................... 73

2-1-11-6- طیف‌سنجی لیزری فوتوترمال........................................................... 77

2-1-12- روش‌های بیولوژیک ................................................................................. 79

2-1-12-1- سگ­ها ............................................................................................. 79

2-1-12-2- زنبورها.............................................................................................. 81

فصل سوم: روش­های آشکارسازی توده‌های مواد منفجره......................................... 83

مقدمه............................................................................................................................ 83

3-1- روش‌های تصویربرداری....................................................................................... 85

3-1-1- فناوری‌های مبتنی بر اشعه-x...................................................................... 86

3-1-1-1- روش اشعه x- تک انرژی..................................................................... 86

3-1-1-2- روش اشعه-x با انرژی دوگانه.............................................................. 87

3-1-1-3- روش­های عکس­برداری رایانه‌ای (CT) ............................................... 88

3-1-1-4- روش­های پس‌پراش اشعه-X............................................................... 89

3-1-1-5- اسکن افراد با پس‌پراش اشعه-x با دوز پایین..................................... 91

3-1-1-6- فلوئوروسکوپی .................................................................................... 92

3-1-2- دی الکترومتری............................................................................................ 93

3-1-3- روش مبتنی بر امواج تراهرتز........................................................................ 94

3-1-3-1- بررسی فرکانس­های مواد منفجره در محدوده تراهرتز......................... 95

3-1-4- تصویربرداری از موج میلی­متری ................................................................. 99

3-1-4-1- مشخصات امواج میلی­متری ............................................................... 100

3-2- فناوری­های پایه هسته­ای .................................................................................. 103

3-2-1- رزونانس چهار قطبی هسته­ای (NQR) ........................................................ 103

3-2-2- روش‌های پایه نوترون.................................................................................. 105

3-2-2-1- فعال­سازی نوترون گرمایی TNA)) ................................................... 105

3-2-2-2- فعال­سازی نوترون سریع (FNA) ...................................................... 107

3-2-2-3- فعال­سازی نوترون سریع پالسی (PFNA) .......................................... 108

3-2-2-4- فعال سازی نوترون گرمایی/ سریع پالسی.......................................... 108

فصل چهارم: سیستم‌های تجاری و تحلیل روش‌های... ............................................. 111

مقدمه............................................................................................................................ 111

4-1- دستگاه­های تجاری براساس فناوری تحرک یونی............................................... 111

4-1-1- دستگاه آشکارساز مواد منفجره Ionscan 400B............................................ 111

4-1-2- دستگاه آشکارساز مواد منفجره مدل Ionscan 500DT ............................... 112

4-1-3- دستگاه آشکارساز دستی مدل Sabre 2000 ................................................ 113

4-1-4- دستگاه آشکارساز بخار مواد منفجره مدل Pilot –M................................... 114

4-1-5- دستگاه آشکارساز دستی مدل Sabre 4000.................................................. 116

4-1-6- درگاه امنیتی مدل Smiths Detection Sentinel II......................................... 117

4-1-7- سیستم آشکارسازی مواد منفجره و مخدر مدل ITEMISER3 .................... 118

4-1-8- آشکارساز قابل حمل‌ونقل مواد، مدل Vapor Tracer 2................................. 119

4-1-9- درگاه امنیتی جنرال الکتریک مدل EntryScan........................................... 120

4-1-10- شناساگر بخار مواد منفجره مدل Entryscan ............................................ 121

4-1-11- دستگاه آشکارســاز مــواد منفجــره مدل JED 01................................. 122

4-2- دستگاه­های تجاری براساس فناوری نورتابی شیمیایی....................................... 123

4-2-1- آشکارساز مواد منفجره تولید شرکت Scintrex Trace .................................. 123

4-2-2- دستگاه آشکارساز آزمایشگاهی EGIS II...................................................... 124

4-3- دستگاه­های تجاری براساس فناوری آشکارساز ربایش الکترونی......................... 126

4-3-1- آشکارساز مواد منفجره مدل EVD – 8000 ................................................. 126

4-3-2- آشکارساز پرتابل بخار مواد منفجره مدل 97HS ......................................... 127

4-3-3- سیستم آشکارساز قابل خمل و نقل مواد منفجره پلاستیکی مدلViper ... 128

4-3-4- آشکارساز دستی بخار مواد منفجره مدل EXFINDER 152........................ 129

4-4- دستگاه­های تجاری براساس فناوری موج صوت سطحی (SAW) ....................... 131

4-4-1- آشکارساز موج صوت سطحی مدل EST Model 4100................................. 131

4-5- دستگاه­های تجاری براساس فناوری فلورسانس ................................................ 132

4-6- دستگاه­های تجاری براساس فناوری ترمو- ردوکس ........................................... 133

4-6-1- آشکارساز دستی EVD 3000........................................................................ 133

4-7- دستگاه­های تجاری براساس فناوری طیف‌سنج میدان یونی(FIS) .................... 135

4-8- دستگاه­های تجاری براساس فناوری طیف­سنج جرمی (MS) ............................ 135

4-8-1- سیستم تجاری SCENTINEL...................................................................... 135

4-9- کیت­های تجاری براساس فناوری تغییر رنگ..................................................... 137

4-9-1- کیت تست میدانیEXPRAY....................................................................... 137

4-9-2- کیت تست مواد منفجره ETK Five............................................................. 139

4-9-3- کیت تست مواد Mini ETK Plus................................................................. 140

4-10- دستگاه­های تجاری براساس فناوری شکست القایی لیزری (LIBS) ................ 140

4-11- دستگاه­های تجاری براساس فناوری فوتوترمال................................................ 141

4-12- دستگاه­های تجاری براساس فناوری اشعه-X................................................... 142

4-13- دستگاه­های تجاری براساس فناوری فلوئورومتری............................................ 146

4-13-1- دستگاه XPAK......................................................................................... 146

4-14- دستگاه­های تجاری براساس فناوری تراهرتز..................................................... 148

4-14-1- دوربین تجاری تراهرتز مدلTS5 .............................................................. 148

4-14-2- دوربین تجاری تراهرتز مدلTS4 .............................................................. 149

4-14-3- دوربین تجاری تراهرتز مدل SPO-7R ...................................................... 151

4-14-4- دوربین تجاری تراهرتز مدل WGBPTS.................................................... 151

4-14-5- دوربین تجاری تراهرتز مدل WG1000........................................................ 152

4-14-6- طیف نگار تراهرتز ..................................................................................... 154

4-15- دستگاه­های تجاری براساس فناوری تصویربرداری موج میلی­متری................. 155

4-15-1- سیستم اسکن امنیتی مدل SafeScoutTM.................................................. 155

4-15-2- سیستم اسکن امنیتی مدل Sago ST 150 ................................................ 155

4-15-3- سیستم اسکن امنیتی مدل BIS-WDSTM.................................................. 156

4-16- آشکارسازهای دستی تحت عنوان آشکارسازهای آنتنی................................... 159

4-17- دستگاه‌های تجاری براساس فناوری NQR....................................................... 160

4-18- دستگاه­های تجاری براساس فناوری فعال­سازی نوترون گرمایی...................... 160

4-19- دستگاه­های تجاری براساس فناوری ترکیبی فعال‌سازی نوترون گرمایی و

فعال‌سازی نوترون سریع................................................................................... 161

4-20- تحلیل روش‌های مختلف آشکارسازی مواد منفجره......................................... 163

فهرست منابع................................................................................................................... 173
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6802 بار   |   دفعات چاپ: 570 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Scientific Association of Energetic Materials

Designed & Developed by : Yektaweb