- ارکان نشریه علمی -پژوهشی
ارکان نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مجله علمی-پژوهشی "مواد پرانرژی"

  صاحب امتیاز: انجمن مواد پرانرژی ایران

  مدیر مسئول: دکتر علی صابری مقدم

  سردبیر: دکتر حسین فخرائیان

  آدرس پستی: تهران- لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  صندوق پستی: 3556/16765

  تلفن تماس: 22970250 و 22945142 (داخلی 2823)

  دورنگار: 22936578

نشانی مطلب در وبگاه :
http://isaem.ir/find.php?item=1.137.54.fa
برگشت به اصل مطلب