- اعضاء هیئت تحریریه
اعضاء هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

۱ مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۲ حسین خدارحمی استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۳ محمود مهرداد شکریه استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
۴ رسول صراف مأموری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
۵ حسین فخرائیان استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۶ غلامحسین لیاقت استاد دانشگاه تربیت مدرس
۷ کیومرث مظاهری استاد دانشگاه تربیت مدرس
۸ سید محمد علی موسویان استاد دانشگاه تهران
۹ فتح اله امی استاد دانشگاه تربیت مدرس

نشانی مطلب در وبگاه :
http://isaem.ir/find.php?item=1.152.63.fa
برگشت به اصل مطلب