- نشریه علمی-پژوهشی مواد پرانرژی
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی مواد پرانرژی ایران به منظور فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارتقاء سطح دانش مواد پرانرژی در کشور و ارائه پیشرفتهای نوین و دستاوردهای علمی و کاربردی محققین به مهندسان کشور، نشریه علمی – پژوهشی مواد پرانرژی را در سال 85 ، به مدیر مسئولی دکتر علی صابری مقدم ، منتشر نمود.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://isaem.ir/find.php?item=1.170.89.fa
برگشت به اصل مطلب